19.15 MORA – LEKSAND

20.45 PORTUGAL – SVERIGE

21.00 FRANKRIKE – SPANIEN